در اتوماتیک Genius G-bat-300

در سرما و گرما و در شرایط سختی مانند آتش سوزی می تواند به خوبی به کار خود ادامه دهد. در اتوماتیک Genius G-bat-300 در گرمای +55 و سرمای -20 درجه و حرارت 140 درجه سانتی گراد بدون هیچ مشکلی کار می کند.